Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία

Επικοινωνία
27310 22226 (εσωτ. 114)

Με την υπ’ αριθ. 70/28-2-2011 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η συγχώνευση των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Σπαρτιατών

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπάρτης

Παιδικός Σταθμός Δήμου Φάριδος

1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Οινούντος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρυών Λακεδαίμονος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστορείου

σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» (ΦΕΚ 1646/τ. Β’/25-7-2011).

Επίσης στο πιο πάνω ΝΠΔΔ μεταφέρθηκε και το Κοινωνικό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».