Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

Πολιτισμός και Περιβάλλον

Επικοινωνία
27313 61254

Με την υπ’ αριθ. 72/28-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε, η συγχώνευση των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

Πνευματικό Κέντρο Σπαρτιατών

Φιλαρμονική Δήμου Σπάρτης

Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Οινούντος

Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Φάριδος

Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μυστρά

σε ένα νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία «Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης» (ΦΕΚ 1646/τ. Β’/25-7-2011).