ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

Επιτελικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.