Επιτελικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

  • Γραφείο Προγραμματισμού, ανάπτυξης
  • Γραφείο Οργάνωσης

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

  • Γραφείο Τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

  • Γραφείο Πληροφόρησης, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης επισκεπτών
  • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
  • Γραφείο Τουριστικών Δράσεων και Εκδηλώσεων