Υπηρεσίες Υποστήριξης

Διεύθυνση Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών.
  • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών.
 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Γραμματειακής Υποστήριξης.
  • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης.
  • Γραφείο Ληξιαρχείου.
 • Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 • Τμήμα Σχολικών Φυλάκων-Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Γραφείο Σχολικών Φυλάκων.
  • Γραφείο Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
  • Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
  • Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
  • Γραφείο Προμηθειών
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.
  • Γραφείο Τελών, Εσόδων και Φορολογικών Θεμάτων.
  • Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Δημοτικού Ταμείου.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών, σηματοδότησης και υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Γραφείο Συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων
  • Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών και σηματοδότησης
  • Γραφείο υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.
  • Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.
  • Γραφείο Εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών.
  • Γραφείο Μελετών
  • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματειακής Υποστήριξης.

Διεύθυνση ΚΕΠ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.