Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

  • Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας, ελέγχου, κοινωνικής, Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
  • Γραφείο Παιδείας και δια βίου μάθησης και αθλητισμού.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης