Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  • Γραφείο Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας.
  • Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων, ειδικών συνεργείων και συνεργείων αυτεπιστασίας έργων.
  • Γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
  • Γραφείο Συντήρησης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων εκτός Δ.Ε. Σπαρτιατών.
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Γραφείο Περιβάλλοντος
  • Γραφείο Κοιμητηρίων
  • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.