ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

Επιτελικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 


Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

Γενικός Γραμματέας

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοηθείας

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικής Αρχής

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Αστυνόμευσης

 

 


Επιτελικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Προγραμματισμού, ανάπτυξης
 • Γραφείο Οργάνωσης

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Πληροφόρησης, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης επισκεπτών
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 • Γραφείο Τουριστικών Δράσεων και Εκδηλώσεων

 


Υπηρεσίες Υποστήριξης

Διεύθυνση Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών.
  • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών.
 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Γραμματειακής Υποστήριξης.
  • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης.
  • Γραφείο Ληξιαρχείου.
 • Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 • Τμήμα Σχολικών Φυλάκων-Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Γραφείο Σχολικών Φυλάκων.
  • Γραφείο Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
  • Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
  • Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
  • Γραφείο Προμηθειών
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.
  • Γραφείο Τελών, Εσόδων και Φορολογικών Θεμάτων.
  • Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Δημοτικού Ταμείου.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών, σηματοδότησης και υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Γραφείο Συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων
  • Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών και σηματοδότησης
  • Γραφείο υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.
  • Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.
  • Γραφείο Εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών.
  • Γραφείο Μελετών
  • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματειακής Υποστήριξης.

Διεύθυνση ΚΕΠ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

 


Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας, ελέγχου, κοινωνικής, Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Γραφείο Παιδείας και δια βίου μάθησης και αθλητισμού.
 • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

 


Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  • Γραφείο Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας.
  • Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων, ειδικών συνεργείων και συνεργείων αυτεπιστασίας έργων.
  • Γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
  • Γραφείο Συντήρησης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων εκτός Δ.Ε. Σπαρτιατών.
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Γραφείο Περιβάλλοντος
  • Γραφείο Κοιμητηρίων
  • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

 


Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή.
  • Γραφείο Χορήγησης Αδειών (εμπορικών και γενικών δραστηριοτήτων)
 • Τμήμα φυτικής, ζωικής παραγωγής και Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας.
  • Γραφείο φυτικής παραγωγής.
  • Γραφείο ζωικής παραγωγής και αστικής πανίδας.
  • Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης.
  • Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.
 • Τμήμα Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου.
  • Γραφείο Σχεδιασμού.
  • Γραφείο ενεργειακής διαχείρισης.
  • Γραφείο Σχεδιασμού πρασίνου.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών.

 


Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Σελλασία (Δημοτική Ενότητα ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Μαγούλα (Δημοτική Ενότητα ΜΥΣΤΡΑ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα το Καστόρειο (Δημοτική Ενότητα ΠΕΛΛΑΝΑΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Γκοριτσά (Δημοτική Ενότητα ΘΕΡΑΠΝΩΝ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα το Ξηροκάμπι (Δημοτική Ενότητα ΦΑΡΙΔΟΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τις Καρυές (Κοινότητα ΚΑΡΥΩΝ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.