ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΙΔΟΣ,ΜΥΣΤΡΑ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας…
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Σπαρτιατών, προϋπολογισμού δαπάνης 7.608,60 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 32.000 φακέλων αλληλογραφίας (με τυπωμένα τα στοιχεία του Δήμου) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει  ότι στις 12 του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 13  του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα  11:00 πμ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 8η Μαΐου 2015…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης», προϋπολογισμού 1.845,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση συντριβανιών», προϋπολογισμού: 3.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σκιάστρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 20η Απριλίου 2015 …
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Ο διαγωνισμός θα…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υπηρεσίας του γραφείου κίνησης για την προμήθεια συνολικά 135 τριπλότυπων μπλοκ (85 μπλοκ με δελτία τεχνικής…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «κατασκευή δεσεων », προϋπολογισμού 6900,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλακων», προϋπολογισμού 18500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη …