ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,, προϋπολογισμού 10560,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ πρ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϋπολογισμός…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού μηχ/σης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2015 11:47

Προμήθεια κάδων

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ», προϋπολογισμού  52.321,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Βελτίωση –αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης», προϋπολογισμού 3000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως…
Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύττει ότι την 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φωτοτυπικά μηχανήματα, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000.00 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ..Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ξενώνα Τ.Κ. Βρεσθένων εμβαδού 155,51 τ.μ..Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα,…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστεί  το 6Ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης (ολοήμερο και κλασικό τμήμα).…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εξοπλισμό δεξαμενών νερού για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας , προϋπολογισμού δαπάνης 4.495,65 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εξοπλισμό επικοινωνιών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας , προϋπολογισμού δαπάνης 2.496,90 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης-πληροφοριακές κλπ».  προϋπολογισμού 7.500,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν…
Το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα προβεί  στην  συλλογή  άτυπων  οικονομικών  προσφορών  για    την  μίσθωση  ενός  λεωφορείου  για  τα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  για  την  πραγματοποίηση…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.43/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ…
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Σχετ. αποφάσεις :   171/2015 ΑΟΕ: αφορά αναβολή δημοπρασίας Τρίτης 7 Ιουλίου 2015 192/2015 ΑΟΕ: αφορά καθορισμό νέας ημέρας διεξαγωγής…
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις  22  του μήνα Ιουλίου 2015 ημέρα Tετάρτη και  ώρα 11,00 π. μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο πνευματικής & κοινωνικής πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας και στον 1ο όροφο το οποίο αποτελείται από…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που…