ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια γραφικής ύλης καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 22η Δεκεμβρίου…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε ντουλάπες –ερμάρια γραφείου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Καρυών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΟΝΤΑΡΙΑ,ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΚΛΠ)ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΤΡΥΠΗΣ», προϋπολογισμού 12.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗ Δ.Κ.ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 11.800,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (60 κιβώτια χαρτί λευκό Α4 80gr) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Παρασκευή, 05 Δεκέμβριος 2014 13:24

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 39.961,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυτοπαθολογικό υλικό, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους για την υπηρεσία πρασίνου του δήμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυτά και δενδρύλλια για τους κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους  πρασίνου του δήμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος ΣπάρτηςΠροτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση κλιματιστικών», προϋπολογισμού: 694,00  ευρώ.(με το Φ.Π.Α).Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας  με την…
Ο Δήμος Σπάρτης, ως συνδιοργανωτής του 12ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου Λακωνίας θα προβεί στην ανάθεση σε κατάλληλο κατάστημα της περιοχής της Σπάρτης, του δείπνου των συνέδρων (60 άτομα) την 5η…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2014 -2015, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 33.724,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης έχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το Ν.3463/06(ΔΚΚ)γ) το Ν. 3852/2010δ)Την 259/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σπάρτηςε) την αριθ. 649/17-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΑΓΡΙΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΟΡΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 7.702,81 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως…
Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2014 06:28

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 39.961,72 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΝΩΝ » προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (60 κιβώτια χαρτί Α4 80gr) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. Πελλάνας» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. Θεραπνών» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…