ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Προκήρυξη διαγωνισμού Διακήρυξη διαγωνισμού Τεχνικές Προδιαγραφές - μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των…
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (αρθρ.125 του Ν.4412/2016 ) επί των…
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έκθεση Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη διακήρυξης Προκήρυξη Απόφαση 31/2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σπάρτης
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Έκθεση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Έκθεση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (περ.δ αρθρ.3 και αρθρ.29 του Ν.3669/2008) επί…
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων για την ΔΕ Μυστρά, προϋπολογισμού 12.500,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Προσφοράς…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων  για την  ΔΕ Οινούντος ,  προϋπολογισμού 12.500,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο…
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών