ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
O Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση  των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης»,…
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης.. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους», προϋπολογισμού 5.000,00 € με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας…
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2016», με προϋπολογισμό 141.838,00 € (με Φ.Π.Α & αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της…
Προκήρυξη διαγωνισμού Διακήρυξη διαγωνισμού Τεχνικές Προδιαγραφές - μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των…
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (αρθρ.125 του Ν.4412/2016 ) επί των…
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Τεχνική Περιγραφή Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έκθεση Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη διακήρυξης Προκήρυξη Απόφαση 31/2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σπάρτης
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Έκθεση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Έκθεση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (περ.δ αρθρ.3 και αρθρ.29 του Ν.3669/2008) επί…
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών