δημος
Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια

 

 

Μορφή Δικτύου: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Αυτοτελής προσχώρηση

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 81/27-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΞ4Ω1Ν-ΓΧΗ) περί προσχώρησης του Δήμου Σπάρτης στο Σύμφωνο

Ιστοσελίδα: www.simfonodimarxon.eu