δημος

Οργανισμοί / Νομικά Πρόσωπα

Υπό την επίβλεψη του Δήμου Σπάρτης λειτουργούν οι παρακάτω Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: