δημος

Υδροληψίες Ιδιωτών

Υδροληψίες (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, κλπ) και συναφή αρδευτικά δίκτυα Ιδιωτών

 

Ο Δήμος έχει οριστεί Υπηρεσία:

  • Υποδοχής: Αιτήσεων/δηλώσεων εγγραφής σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), βάσει της ΚΥΑ 145026/2014)
  • Υποδοχής: Φακέλων αιτήσεων/δηλώσεων χορήγησης Άδειας Χρήσης Ύδατος και Άδειας Εκτέλεσης Έργου αξιοποίησης υδάτων, βάσει της ΚΥΑ 146896/2014)
  • Χορήγησης: Βεβαιώσεων σε σχέση με την ηλεκτροδότηση υδροληψιών, βάσει της ΚΥΑ 146896/2014

Ο Δήμος δεν εκδίδει τις αντίστοιχες Άδειες & Πιστοποιητικά. Αρμόδια για την έκδοση των σχετικών Αδειών και Πιστοποιητικών εγγραφής στο ΕΜΣΥ καθώς και για τη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών είναι η Διεύθυνση Υδάτων (Τρίπολη) που είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.