δημος
ΣΟΠΡΟΝ

Όνομα: Σοπρόν

Xώρα: Ουγγαρία

Έτος Αδελφοποίησης: 2008

Ιστοσελίδα: http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/english/