δημος
Διαχείριση των Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης

Στα όρια του Δήμου Σπάρτης λειτουργούν 87 Κοιμητήρια. Η διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.

Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία των κοιμητηρίων, ασκούν τα τοπικά συμβούλια και ο πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τους Ν. 3463/06 & N. 3852/10.

Οι διαδικασίες διαχείρισης των κοιμητηρίων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης (Απόφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012, ΑΔΑ: Β41ΒΩ1Ν-6ΞΜ), βάσει του οποίου συγκεκριμένες αρμοδιότητες ασκούνται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Για ορισμένες από τις πράξεις στα κοιμητήρια του Δήμου, επιβάλλονται τέλη (δικαιώματα), που προσδιορίζονται κάθε έτος με σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το 2018 ισχύει η Α.Δ.Σ. 448/23-10-2017 (ΑΔΑ: Ω1Ψ8Ω1Ν-ΦΛΦ).

Με την υποστήριξη και την παρακολούθηση της διαχείρισης και διοίκησης των κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης, είναι επιφορτισμένη η Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων.