δημος
Κατασκευή - διαμόρφωση μνημείου

Στον Κανονισμό Κοιμητηρίων δίνονται αδρές οδηγίες για τα μνημεία των οικογενειακών τάφων. Προς το παρόν δεν εκδίδονται άδειες κατασκευής μνημείων και δεν έχει προσδιοριστεί ειδικό προς τούτο τέλος. Εκδίδονται άδειες για την αποκατάσταση μνημείων μετά την επέλευση ζημιογόνου γεγονότος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.