δημος
Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου

Βάσει του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου, δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης χώρου για οικογενειακό τάφο, σε δύο περιπτώσεις:

α) εάν ο αιτούντας είναι υπόχρεος για τάφο προαποβιώσαντος στενού συγγενή του, οπότε δύναται να παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος και

β) σε προσωπικότητες ευεργετών εν ζωή.

Προϋπόθεση για να εγκριθεί η παραχώρηση είναι να υπάρχει στο συγκεκριμένο κοιμητήριο επαρκής χώρος για την υλοποίηση στο διηνεκές των απαιτούμενων απλών (5ετών) ταφών.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική Αίτηση – Υ.Δ. «Παραχώρησης χώρου για Οικογενειακό τάφο» στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων. 

Στις περιπτώσεις της α) κατηγορίας, ο αιτών συνυποβάλλει με την Αίτηση – Υ.Δ. και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται επί της αίτησης, τα οποία δείχνουν ότι αιτών έχει όντως δικαίωμα στον συγκεκριμένο τάφο και ότι δικαιούται να λάβει την παραχώρηση.

Η παραχώρηση γίνεται μετά από γνωμοδότηση (προέγκριση) της Τοπικής Κοινότητας, απόφαση (έγκριση) του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καταβολή των τελών παραχώρησης και, τέλος, την υπογραφή σχετικής Πράξης Παραχώρησης.

Οι διαστάσεις των οικογενειακών τάφων, οι δικαιούμενοι να ταφούν σε αυτούς, καθώς και ειδικές προβλέψεις για ορισμένα συγκεκριμένα κοιμητήρια, προσδιορίζονται στον Κανονισμό Κοιμητηρίων. Τα τέλη παραχώρησης οικογενειακού τάφου (εφάπαξ) που ισχύουν για το 2019 έχουν ως εξής: 

 

Α' & Β' Κοιμητήρια Σπάρτης

6.000,00 €

Όλα τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου

350,00 €