δημος
Παράταση ταφής

Εφόσον ολοκληρωθεί ο χρόνος παραχώρησης απλού τάφου (5 έτη σε όλα τα κοιμητήρια εκτός του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης όπου είναι 7 έτη), υπάρχει δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους μετά από υποβολή στο Δήμο Αίτησης – Υ.Δ. «Παράτασης Ταφής» και λήψη σχετικής έγκρισης. Δικαίωμα περαιτέρω παράτασης δεν προβλέπεται. Δεν έχει προσδιοριστεί ειδικό τέλος παράτασης, αλλά για το ένα επιπλέον έτος προκαταβάλλονται τα ετήσια τέλη συντήρησης κοιμητηρίου.

Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί αποσύνθεση, η ανακομιδή αναβάλλεται έως την τέλεια αποσύνθεση. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται η Αίτηση – Υ.Δ. (Παράτασης Ταφής), και χορηγείται παράταση από το Δήμο. Δεν επιβάλλονται τέλη παράτασης, αλλά για το επιπλέον χρονικό διάστημα ταφής επιβάλλονται τα ετήσια τέλη συντήρησης κοιμητηρίου.