δημος
Εκταφή, απόθεση οστών ή/και διαγραφή από καταλόγους τελών συντήρησης

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανακομιδή οστών (εκταφή), χρειάζεται συνεννόηση με τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων (οι οποίες κατά νόμο τις προεγκρίνουν).

Για την εκταφή υποβάλλεται στο Δήμο σχετική Αίτηση – Υ.Δ. «Εκταφής / Απόθεσης οστών ή/και Διαγραφής από καταλόγους», στην οποία σημειώνεται και η θέση όπου θα αποτεθούν τα οστά (οστεοφυλάκιο ή κοινοτάφειο). Η πραγματοποίηση της εκταφής συνοδεύεται αυτομάτως από διαγραφή από τους καταλόγους ετήσιων τελών («συντήρησης κοιμητηρίων») και από απαλλαγή του υπόχρεου εφεξής για τον συγκεκριμένο τάφο, ενώ ο τάφος καθίσταται διαθέσιμος για επόμενες ταφές (σημειώνεται ότι δεν γίνονται ανακομιδές οστών από οικογενειακούς τάφους).

Ειδικά για τις εκταφές στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης, η Αίτηση – Υ.Δ. (Εκταφής / Απόθεσης οστών ή/και Διαγραφής από καταλόγους) υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων. 

Τα τέλη ανακομιδής οστών (εφάπαξ) που ισχύουν για το 2019 έχουν ως εξής:

Α' & Β' Κοιμητήρια Σπάρτης

50,00 €

Όλα τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου

---

Η ίδια Αίτηση – Υ.Δ. «Εκταφής / Απόθεσης οστών ή/και Διαγραφής από καταλόγους» υποβάλλεται και σε κάθε περίπτωση που ο πολίτης αιτείται αυτοτελώς διαγραφή από τους σχετικούς καταλόγους (π.χ. περιπτώσεις λανθασμένων καταλόγων).