δημος
Μεταφορά οστών

Για τη μεταφορά οστών μεταξύ κοιμητηρίων, η υγειονομική νομοθεσία απαιτεί τα οστά να συνοδεύονται από «άδεια μεταφοράς οστών» η οποία εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η σχετική Αίτηση Χορήγησης Άδειας Μεταφοράς Οστών υποβάλλεται μέσω των ΚΕΠ.

Ο Δήμος Σπάρτης δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν εκδίδονται άδειες εισόδου ή εξόδου οστών και δεν έχουν προσδιοριστεί τέλη οστεοφυλακίων.

Όταν πολίτης ενδιαφέρεται να μεταφέρει οστά ή τεφροδόχο από κοιμητήριο που βρίσκεται εκτός του Δήμου Σπάρτης προς κοιμητήριο του Δήμου μας, συχνά ζητείται η χορήγηση βεβαίωσης περί αποδοχής της μεταφοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται Αίτηση – Υ.Δ. «Χορήγησης Βεβαίωσης περί αποδοχής οστών/τέφρας».

Στις περιπτώσεις που, μετά τη μεταφορά, επιδιώκεται η ταφή των οστών ή της τέφρας σε τάφο σε Κοιμητήριο του Δήμου, τότε, αφού έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά, ακολουθείται η διαδικασία περί ταφής (βλέπε σχετική ενότητα).