δημος
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ -ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

 

Μορφή Δικτύου: Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 33/13-2-2017 (ΑΔΑ: Ψ413Ω1Ν-Α7Γ) για συμμετοχή στον ΕΟΕΣ "Εύξεινη Πόλη"

Ιστοσελίδα: www.efxini.gr