δημος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"

 

 

Μορφή Δικτύου: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Δίκτυο του άρθ. 101 του Ν. 3852/2010)

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 304/22-6-2015 (ΑΔΑ: ΨΜΟΣΩ1Ν-ΥΨΡ) για συμμετοχή στο Δίκτυο

Ιστοσελίδα: http://www.finestgreektastes.com/