Δήμος Σπάρτης - Super User

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Αμοιβές Κτηνιάτρων» με cpv 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες), ενδεικτικού προϋπολογισμού  49.999,33 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η  Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  προκηρύσσει  Ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική επαναληπτική  δημοπρασία για την Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης  απορριμμάτων ΣΜΑ.  Για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα

( γεωτεμάχια ) πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη  τα κριτήρια όπως έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, και όπως περιγράφονται στην αριθ. 42/2020 (ΑΔΑ 61ΕΗΩ1Ν-140Α.Δ.Σ)  και στην 

127/20 (ΑΔΑ Ψ77ΞΩ1Ν-Π63). Ως επιπλέον κριτήρια, είναι το ακίνητο α) να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα, να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα. β) να ευρίσκεται εντός ζώνης δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων πέριξ των ορίων του Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης ( κύκλο 15 χιλιομέτρων  γ)να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δ) να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων.  

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Λακωνίας. Η αίτηση γίνεται, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου.

                Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα για την πώληση της εκτάσεως και η αποδοχή τους, πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.
  2. Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας σε απλά αντίγραφα 
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, κλπ. και
  • Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη και
  • Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου υφίσταται, εφόσον στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο.
  1. α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα ότι δεν οφείλει εισφορές , γ) βεβαίωση ΤΑΠ,  όπου χορηγείται και

 δ) Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου μας .

  1. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς  η επιφάνεια, το εμβαδόν, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εκτάσεως καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, στοιχεία τυχόν συνιδιοκτητών κ.λ.π.)

β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα α)  ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, αναγκαστική διαχείριση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πληρωμή φόρων και τελών, μίσθωση, χρήση κάθε φιλονικίας, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα και β) ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως.

δ) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ    87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

ε) Χάρτες ευρύτερης περιοχής 1:5000 και 1:50000 

ζ) Βεβαίωση του Δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση.

η)  i) Πιστοποιητικό μεταγραφής     ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

    iii) Πιστοποιητικό βαρών (ήτοι ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας)     iv) Πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών,  από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (εφόσον υπάρχει) .

Μπορούν όλα τα ανωτέρω να δηλώνονται σε ένα πιστοποιητικό.

θ) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ).

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στη Μαγούλα, ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, στα τηλέφωνα 2731361123 και 2731361106, FAX 2731361124.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 3354/25.02.2021  Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
                                                                       

 O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ   

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

 

Σύμφωνα με την  αριθ. 72/2016 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ)   « Ψήφιση κανονισμού  για τη χρήση & λειτουργία των οδών, πλατειών & λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», οι χορηγούμενες άδειες  ισχύουν έως το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους , για το οποίο ζητείται η χρήση.

Επειδή  λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού covid-19  τα  καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος παρέμειναν κλειστά, παρατείνεται  η  προθεσμία  υποβολής αιτήσεων  για την  Χορήγηση  Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων   του  έτους  2021,    μέχρι  31/3/2021.

 

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση

 

- Άδεια λειτουργίας καταστήματος

- Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου

-  Απόδειξη ταμιακής μηχανής από το οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ.

-  Δημοτική ενημερότητα

- Τοπογραφική αποτύπωση(Καταστήματα υγειονομικού & Περίπτερα)

- Σκαρίφημα(Για καταστήματα Εμπορίου)

-  Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση που απαιτείται)

 

 

                                               ΕΚ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 11:08

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα πραγματοποιηθεί  την   26η-02-2021 ημέρα Παρασκευή      και ώρα έναρξης 18:00  με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ).

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 12:36

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα πραγματοποιηθεί την  26η-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:15  με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ)

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερώνω τους συμπολίτες, πώς σπείρα απατεώνων χρησιμοποιούν το όνομά μου και την πολιτική μου θέση ζητώντας από καταστηματάρχες τρόφιμα για Γηροκομεία και Μοναστήρια της περιοχής μας.

Δηλώνω πως ουδεμία ενέργεια τέτοια υπάρχει εκ μέρους μου, καταγγέλλοντας αυτούς τους κακοποιούς στην αρμόδια υπηρεσία.

Σας εφιστώ την προσοχή για να μην πέσετε τα δίχτυα αυτών των απατεώνων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΘΕΜΗΣ

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 15:21

Επιθεωρήσεις τεχνικών έργων

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας με τον Αντιδήμαρχοκ. Χρήστο Κανακάκο και τον Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού κ. Σταύρο Περγαντή, επισκέφθηκαν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, τις κοινότητες Γκοριτσάς, Αγ. Αναργύρων (Ζούπαινα), Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Σελλασίας, για συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοτήτων (κ.κ. Γιώργο Φλώρο, Μαρία Καλιαμούρη, Θεοδώρα Δέδε, Κώστα Γερόντζο, Αναστάση Παπαδημητράτο και Παύλο Κούρο) με τους οποίους είχαν εξαιρετική συνεργασία. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποίησαν και επιθεωρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Επίσης ο κ. Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Δημήτρη Καπονικολό, Χρήστο Κανακάκο και Γεωργία Ζαχαράκη καθώς και το Σύμβουλο για τα τεχνικά έργα, κ. Ιωάννη Ράλλη,  μετέβησαν στο χώρο όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό ρωμαϊκής εποχής, της λεγόμενης «Οικίας της Ευρώπης», προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης - ανάδειξης του εν λόγω χώρου. 

Τέλος, με τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Καπονικολό και τον Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ράλλη παρακολούθησε το έργο επικαιροποίησης της καταγραφής των αναγκών για σύγχρονες εγκαταστάσεις φωτισμού σε διάφορες περιοχές της Σπάρτης, όπως στο Νέο Κόσμο, στο κενοτάφειο του Λεωνίδα, κ.α.

 

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 14:48

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 20:00. 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 14:46

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00. 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 10:20

Συλλυπητήριο μήνυμα

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητισμού Οργανισμού Δ. Σπάρτης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του συμπολίτη μας και παλαίμαχου αθλητή ποδοσφαίρου Παναγιώτη Λαμπρινάκο, στην οικογένεια του, στους συγγενείς και φίλους του.

Ήταν υπόδειγμα αθλητή,  ταλαντούχος  ποδοσφαιριστής,   ένας  επιτυχημένος επιχειρηματίας,  πολύ αγαπητός στην κοινωνία της Σπάρτης.

Η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι μαζί σου Παναγιώτη και δίπλα στην οικογένεια σου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

 

Καλό σου ταξίδι,  

Καλό παράδεισο

 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δ. Σπάρτης

Σταύρος Περγαντής

 

 

Σελίδα 1 από 274

Tελευταία Νέα

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.