δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 10.000.00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 091/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 3.200,19 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Συνημμένα:

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προμηθευτεί μελάνια, τόνερ και συναφή αναλώσιμα για όλους τους εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά και φαξ των υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 24.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ειδών).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος  Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  Γραφικής ύλης και Λοιπά υλικά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 35/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού προβολής, για τις ανάγκες συμμετοχής του σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 34/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων, για τις ανάγκες συμμετοχής του σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης έχοντας υπόψη την αριθ. 28/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων  απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης.

 

Περίληψη διακήρυξη

Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή Νερατζιών», προϋπολογισμού 2.999,99 € με το ΦΠΑ (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016).

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σπάρτης απευθύνει τη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς τους ενδιαφερόμενους που έχουν έδρα στο Δήμο Σπάρτης. 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Μελέτη 1/2017 Δ/νσης Τ.Ο.Α. Παροχής Υπηρεσίας «Συλλογή Νερατζιών»

‘Εντυπο Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 και αποδοχής των όρων της Μελέτης

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αρίθμ. 134/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 65.200,00€

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-63360 & 27313-63200 Φαξ επικοινωνίας 27313-63371.

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι  ο Σταυρόπουλος Ευρυσθένης.

 

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο προσφοράς

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση εκμίσθωση του ξενώνα Βρεσθένων εμβαδού 155,51 τ.μ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με υποβολή αίτησης στο Δήμο Σπάρτης μέχρι τις 28-2-2017.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση