Τελευταία Νέα

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δύο (2) μηνών, συνολικά  τριάντα επτά (37) ατόμων για  την  κάλυψη πρόσκαιρης εποχιακής ανάγκης (κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας) του Δήμου Σπάρτης.

Διαβάστε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε εδώ την περίληψη της Ανακοίνωσης.

Έντυπο ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ