Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη, εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη, εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Μετά από υποβολή αιτήματος του Δήμου Σπάρτης στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν εγκριθεί συνολικά 10 θέσεις. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι:

  • 3 θέσεις ΔΕ, Οδηγών απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 7 θέσεις ΥΕ, Εργατών καθαριότητας

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 18 - 06 - 2019 (Τρίτη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: : Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπ' όψιν κ. Αλεξάκη Πολύδωρου ή υπ' όψιν κας Πλαγάκη Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας: 27310-22226, εσωτ. 117 και 116).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων κάντε κλικ παρακάτω: