Τελευταία Νέα

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για τις ζημιές από την πλημμύρα της 15/12/2018 στην Κοινότητα Σκούρας

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης

 

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, έως και την  Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από την πλημμύρα της 15/12/2018 στην περιοχή της Κοινότητας Σκούρας της Δ.Ε.Θεραπνών Δήμου Σπάρτης.

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του  εκμετάλλευση ζημιώθηκε από την πλημμύρα της 15/12/2018,  υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς. Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

Αρμόδιος ανταποκριτής ΕΛΓΑ  για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης:  κα Βουλούκου Γεωργία, τηλ.επικοινωνίας: 2731022226 ή 2731081866 (εσωτ.114)

 

Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π.) δείτε την Ανακοίνωση ΕΛΓΑ.

 

Σπάρτη, 18-02-2020

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ