δημος

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων για κάλυψη των αναγκών του (τουριστικές εκθέσεις, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων κ.α.).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α502/22-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως την  28 η ΙΟΥΝΙΟΥ , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και : 

  1. Υπεύθυνη δήλωση, (υπάρχει συνημμένη).
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους που τυχόν απασχολεί.
  4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
  5. Βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Τουρισμού του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Μητράκος Χρήστος  27310-28166 (ΕΣΩΤ. 107) και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

                                                                                          

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

 

 

 

Additional Info

  • date Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 14:18

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 12:49

Ευρώτεια 2019

Written by

Additional Info

  • date Σάββατο 08 Ιουνίου 2019

Additional Info

  • date Κυριακή 09 Ιουνίου 2019

 

Από την Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019 υποβάλλονται

                 από την Τετάρτη  05 Ιουνίου 2019 μέχρι και  την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

 

Οι αιτήσεις στο Δήμο Σπάρτης υποβάλλονται:

                         στο ΚΕΠ (0209) Δήμου Σπάρτης από 08:00 π.μ. έως 14:00

                    και στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων από 08:00 π.μ. έως 15:00  

 

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται στο  ΚΕΠ προσκομίζοντας:

1.      Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) του ΟΓΑ(π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.)  και

2.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Τα Προγράμματα ΛΑΕ έτους 2019 περιλαμβάνουν:

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6)ημερών - 5 διανυκτερεύσεις - σε συμβεβλημένα καταλύματα.

2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6)ημερών-5 διανυκτερεύσεις-με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών πηγών.

3.Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα *

4. Εκδρομικό πρόγραμμα τετραήμερων εκδρομών.

5. Παροχή δωρεάν βιβλίων.

6. Παροχή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου

7.Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

8.Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα  η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ(www.opeka.gr)

Ειδικότερα για φέτος, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 4 και 6 πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 10/7/2019 μέχρι και 06/9/2019 για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 16/9/2019, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

Δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/7/2019 μέχρι και 30/9/2019  στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ  βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 7/10/2019 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης.

1

ΚΕΠ  (0209) ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87

27313-61600

2

ΚΕΠ (0563) ΜΥΣΤΡΑ

ΜΥΣΤΡΑ

27310-89370

3

ΚΕΠ (0808)ΦΑΡΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

27310-35388

4

ΚΕΠ (0797)ΠΕΛΛΑΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΟ

27313-61012

5

ΚΕΠ((0438)ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

ΣΕΛΛΑΣΙΑ

27310-94194

6

ΚΕΠ(0561)ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

27310-74560

                                                          

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Με την ευκαιρία της έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σ’ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καλή επιτυχία. Με ηρεμία, ψυχραιμία και «καθαρό» μυαλό, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο μιας μακρόχρονης προσπάθειας, που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον τους, αλλά δεν θα το καθορίσει. Η δοκιμασία αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στον δρόμο ζωής που ανοίγεται μπροστά τους, ο οποίος περιλαμβάνει ευκαιρίες και προκλήσεις. Να θυμούνται, πως κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται δεν είναι ποτέ χαμένη.

Εύχομαι επίσης, καλή δύναμη στους γονείς και εκπαιδευτικούς που συνδράμουν με κάθε μέσο στην επίτευξη των στόχων των παιδιών, στη συστηματική προετοιμασία τους, στη διαπαιδαγώγηση και μεθοδική καθοδήγησή τους.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Βαγγέλης Βαλιώτης

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30.