δημος

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία,για τη μίσθωση χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη. Ο χώρος θα πρέπει να είναι στεγασμένος, εκτάσεως 1000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, να εφάπτεται με δημοτικό ή επαρχιακό ή εθνικό δρόμο, να βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 1,5 χιλιόμετρο από το γραφείο κίνησης ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία κίνησης και ελέγχου των οχημάτων. Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπ΄ όψη του τμήματος εσόδων & περιουσίας εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 15:32

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 15:07

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Η προμελέτη του ιστορικού θεματικού πάρκου «Σπαρτάπολις», ενός εγχειρήματος που στοχεύει στη μεταβολή του «χάρτη» της πόλης, παρουσιάσθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο βίντεο, μια τρισδιάστατη απεικόνιση, που συμπύκνωνε τα κυριότερα στοιχεία του έργου. Παράλληλα, ο εισηγητής κ. Βασίλης Σκρουμπέλος παρουσίασε τη μακέτα με τις προτεινόμενες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (ναοί, αγορά, θέατρα, μνημεία) και ενημέρωσε το Σώμα, πως έχει συσταθεί επιτροπή από το Δήμο, η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να βρεθούν οι εν δυνάμει επενδυτές. Επιπλέον υπογράμμισε, πως το έργο μπορεί να προσελκύσει ακόμα και 1.000.000 επισκέπτες και είναι οικονομικά βιώσιμο με ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίων.

Το πάρκο αυτό, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να δει την αρχαία πόλη της Σπάρτης, του Λεωνίδα και του Λυκούργου και τη ζωή των αρχαίων Σπαρτιατών, είναι ένα καινοτόμο αναπτυξιακό έργο στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού, με σκοπό τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και προσέλκυση μεγάλου όγκου εσωτερικού και κυρίως εξωτερικού τουρισμού.

Τα θεματικά πάρκα συνιστούν ένα σαφή πόλο έλξης για τους επισκέπτες δημοφιλών τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Στα πρότυπα αυτά, η Σπάρτη αξιοποιεί το όνομα, την ιστορία και τη διεθνή «ακτινοβολία» της. Μέσω της δημιουργίας του «Σπαρτάπολις» θα δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η πόλη (ιστορικό υπόβαθρο, διεθνής αναγνωσιμότητα, φυσικό κάλλος, ήπιο κλίμα, κοντινές αποστάσεις), στοιχεία που την καταξιώνουν ως έναν κορυφαίο προορισμό, αλλά χρήζουν εκτενέστερης προβολής.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατάνας εμβαδού  53,56 τ.μ.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 25-02-2019 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων)

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 87,48€, μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας σε πρωτότυπα έγγραφα :

  1. Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου , ομολογιών Δημοσίου , τράπεζας , ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο [1/10] του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενο για ένα έτος , ήτοι 104,98 €  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ύψους δέκα της εκατό 10%  επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε και
  2. Δημοτική ενημερότητα για οφειλές προς τον Δήμο.
  3. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ σε περίπτωση

που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης.

Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρειών Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. τα δικ/κα των παρ. 2,3 & 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφορούν όλους του εταίρους.

Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία Ανώνυμης εταιρείας  τα δικ/κα των παρ. 2,3 & 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να αφορούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εντεταλμένου σύμβουλου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο  της Οικονομικής Υπηρεσίας , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή . και ώρες 08.00 έως 14.00 .Διεύθυνση: Μαγούλα, και στα τηλ. 2731361102 & 2731 361106.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 14:56

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 09:55

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 14:52

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης