δημος

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω εσφαλμένης αναγραφής ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (*) θα ληφθεί νέα απόφαση έγκρισης όρων και ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή και θα ακολουθήσει εγκαίρως σχετική ανακοίνωση εδώ (καθώς επίσης στον Τύπο και στο ΚΗΜΔΗΣ)

 

(*): Η αναρτηθείσα στο ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη αναγράφει ως ημερομηνία την Δευτέρα 30-09-2018 αντί του ορθού: Δευτέρα 03-09-2018

 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 92.492,10€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 35-7322.026

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υ.ΔΟΜ. & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ. 27313 63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/09/18  (αναθέτουσα αρχή) παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14/09/18.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76125

 

1.Διακήρυξη

2.Τεχνική περιγραφή

3.Προϋπολογισμός μελέτης

4.Τιμολόγιο μελέτης

5.Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

6.Φάκελος ασφάλειας και υγείας

7.Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 246,12 ευρώ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη Μαγούλα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 21) την 07 Σεπτέμβρη 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 (10:00-10:30 υποβολή δικαιολογητικών-10:30-10:45 έλεγχος δικαιολογητικών & 10:45-11:00 υποβολή προφορικών προσφορών).

(Στην υποβολή των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνο όσοι έγιναν δεκτοί κατά τον έλεγχο των δικ/κων).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 205,50 ευρώ.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων  & αύλειων χώρων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 190.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7336.004

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υ.ΔΟΜ. & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ. 27313 63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/09/18  (αναθέτουσα αρχή) παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14/09/18.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   18/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 76126

 

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Τιμολόγιο

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Φάκελλος ασφάλειας και υγείας

7. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας

8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

9. ΤΕΥΔ

 

 Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) ,της αριθμ. 2018/024 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  «Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  4η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12.00 π.μ.

 

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική περιγραφή

4. Προϋπολογισμός Μελέτης

5. Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

7.Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας

8.Τιμολόγιο Μελέτης

9.ΤΕΥΔ

10.Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αριθ. 117 του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 056/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€.

 Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη , στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

 

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική περιγραφή

4. Προϋπολογισμός Μελέτης

5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

7.Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας

8.Τιμολόγιο Μελέτης

9.Έντυπο προσφοράς

10.ΤΕΥΔ

 Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 2018/047  εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 7.011,67€, Απρόβλεπτα 1.051,75€, Αναθεώρηση 1,10€ και ΦΠΑ 1.935,48€.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-09-2018 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

 

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική περιγραφή

4. Προϋπολογισμός Μελέτης

5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

7.Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας

8.Έντυπο προσφοράς

9.Τιμολόγιο Μελέτης

10.Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

11.ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 12:14

Εμποροπανήγυρη Μυστρά

Written by

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Εμποροπανήγυρη Μυστρά

27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018»

Ο Δήμος Σπάρτης ανοίγει τις πύλες του, για άλλη μια χρονιά, για να υποδεχθεί θερμά χιλιάδες επισκεπτών, που συρρέουν στον ιστορικό Μυστρά, για να επισκεφθούν την ξακουστή εμποροπανήγυρη Μυστρά, που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 27 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018, στη μνήμη του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00.

Έμποροι και μικροπωλητές, πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού του πολιτισμού και της παράδοσης δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αγοράσουν τα προϊόντα τους, να γευτούν την παραδοσιακή γουρνοπούλα, σουβλάκια, λουκουμάδες και να διασκεδάσουν με τα παιχνίδια, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Καστροπολιτείας του Μυστρά.

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί και στο Μουσείο Φωτογραφικών μηχανών Τάκη Αϊβαλή, το οποίο θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 έως την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9:00π.μ μέχρι τις 2:00μ.μ και από τις 7:00 μ.μ. μέχρι τις 10:00μ.μ., με είσοδο ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης