δημος

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» με CPV 15713000-9 (Τροφές για κατοικίδια ζώα) ενδεικτικού προϋπολογισμού  49.485,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/06/2020, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 11:40

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα  (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα  συνεδριάσεων )  την  17η  Ιουνίου  2020,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την προστασία από τον κορωνοΐό COVID – 19», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.028,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

 

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των φοινικοειδών» , ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.722,52€ (συμπερ. του ΦΠΑ 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως   22/06/2020, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης με ικανοποίηση ανακοινώνει ότι εκδόθηκε το  ΦΕΚ 289/τ.Δ΄/ 3-6-2020 με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάρτης, στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Άγιδος, Μητροπολίτου Γερμανού και Λυσάνδρου και η μετατροπή του χώρου Δικαστηρίων, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Άγιδος, εντός του οποίου βρίσκεται κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο και ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, σε χώρο «Γενικά Αρχεία του Κράτους»

 

 Ο Δήμος Σπάρτης θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες έκδοσης της απαιτούμενης Πολεοδομικής άδειας.

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά.» (CPV 98371110-8 Υπηρεσίες Κοιμητηρίων), ενδεικτικού προϋπολογισμού  41.961,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/06/2020, ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 15:24

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ορθή επανάληψη)

Written by

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα  (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική  Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων)  την   16η    Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 .

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

 

 

 

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 15:20

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Written by

 Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:00 .

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου» 2020 ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.915,59 € (συμπερ. του ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του 4412/2016) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως  16 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης  απορριμμάτων ΣΜΑ. Για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα ( γεωτεμάχια ) πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη  τα κριτήρια όπως έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, και όπως περιγράφονται στην αριθ. 42/2020 (ΑΔΑ 61ΕΗΩ1Ν-140Α.Δ.Σ)  και στην  127/20  Α.Ο.Ε  (ΑΔΑ Ψ77ΞΩ1Ν-Π63). Ως επιπλέον κριτήρια, είναι το ακίνητο α) να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα, να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα. β) να ευρίσκεται εντός ζώνης δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων πέριξ των ορίων του Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης ( κύκλο 15 χιλιομέτρων γ)να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δ) να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων.  

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Λακωνίας. Η αίτηση γίνεται, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.