δημος
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 12:46

Τελετή Παράδοσης και Παραλαβής

Written by

 

Ο Δήμος Σπάρτης σας ενημερώνει ότι,  το Σαββάτο 31 Αυγούστου 2019 και ώρα 11: 00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης, η Τελετή Παράδοσης και Παραλαβής από την απερχόμενη στη νέα Δημοτική Αρχή.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 12 του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016   όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΜΑΝΔΡΕΣ-ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 Km» προϋπολογισμού 328.825,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7341.006.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006174040 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΜΑΝΔΡΕΣ-ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 Km».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΜΑΝΔΡΕΣ-ΝΤΕΜΙΡΙΑ 3 Km», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2017/105 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 265.181,45  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 328.825,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών] ορίζεται η 12/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00.

 

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

9. Έντυπος προσφοράς

10. ΤΕΥΔ

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 10 του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016   όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» προϋπολογισμού 259.633,25 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7341.006.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006174255 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2017/106 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 209.381,65  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 259.633,25 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

 

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Προμέτρηση ποσοτήτων

6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. Τιμολόγιο

9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

10. ΤΕΥΔ

 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου (κεντρική πλατεία Σπάρτης) την  27η  Αυγούστου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 15:42

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης, το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας»,  συνολικού ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 05 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Πρωτογενές αίτημα - Τεχνική Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών  του τιμολογίου της αριθμ. 2017/063 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 64.300,00 €.

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4-09-2019 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Η/Μ  και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και  Η/Μ  ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
 7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 8. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
 9. Τιμολόγιο
 10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
 11. ΤΕΥΔ
 12. Τεχνικές Προδιαγραφές LED